Zobrazit kategorie Obchodní podmínky/

x

 • Právě se nacházíte:
 • Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti

CarTec Group, s.r.o.
se sídlem Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 25913620
DIČ: CZ25913620
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Cvložka 27074

(dále jen jako„prodávající“)č. účtu: 182448040/0300 ČSOB a.s., Ostrava (dále jen „účetprodávajícího“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislostinebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané meziprodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou, které nejednajív rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“)prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchodje prodávajícím provozován na internetové adrese www.bmw-lifestyle.cz, ato prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva apovinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěnéna adrese http://www.bmw-lifestyle.cz (dále jen „webová stránka“) adalší související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy,kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná přiobjednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Ustanovení odchylná od obchodníchpodmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvěmají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsounedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsouvyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek můžeprodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek jezveřejněno na internetové adrese www.bmw-lifestyle.cz. Tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího zněníobchodních podmínek.

Tyto obchodnípodmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách a jetak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zbožíbez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při objednávání zboží na webové stránceje kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údajeuvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně do okamžikudodání zboží povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelskémúčtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné azávazné.

3. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznamzboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cenjednotlivého nabízeného zboží. Seznam zboží, jeho vystavení ani jinésouvisející zvěřejnění zboží není nabídkou k uzavření smlouvy, ale pouzevýzvou k podání takovýchto nabídek kupujícím. Ceny nabízeného zboží jsouuvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnostipo dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímtoustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvuza individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží či jinéseznamy zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu nejsou závaznéa prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, pokudk tomu má důvod.

Webové rozhraní obchodu obsahuje takéinformace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace onákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchoduplatí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Pro objednání zboží vyplní kupujícíobjednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulářobsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímuje kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkykupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovata opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávkuodešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávajícíneprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdíelektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenouv uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresakupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn vzávislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny,předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzeníobjednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím akupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), ježje prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresuelektronické pošty kupujícího.

Kupující může objednávat zboží z nabídkyprodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webovéhorozhraní obchodu.

Zboží se považuje za dodané momentempřevzetí zboží kupujícím. Tímto okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečíškody na zboží.. 

Kupující může objednávku upravit čistornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání.

Prodávající má právo odstoupit tak odkupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

 • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
 • byla chybně stanovena cena zboží

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu,a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupnísmlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitímkomunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklékupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislostis uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, nákladyna telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřením kupní smlouvy kupujícístvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem aže s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečnýmzpůsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimiseznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součástuzavřené smlouvy.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícímarchivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsoupatrné z procesu objednávání na webovém rozhraní a kupující má možnost předvlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchoduse mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny vewebovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená vewebovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cenazboží“) není-li v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách uvedenoněco jiného.

Prodávající má právo jednostranně změnitcenu zboží bez výslovného upozornění kupujícího. Jedná-li se o podstatnézvýšení ceny, které se vztahuje na cenu zboží v již učiněné objednávce, jespotřebitel oprávněn do 10 dnů ode dne, kdy se o podstatném zvýšení cenydozvěděl, od kupní smlouvy odstoupit.

Cenu zboží a případné náklady spojené sdodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímunásledujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese CarTec Group, s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

Není-li uvedeno výslovně jinak, společněs cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také nákladyspojené s dodáním zboží, což je blíže upraveno v sekci webovýchstránek nazvané „Poštovné a možnosti zaslání “. Není-li uvedeno výslovně jinak,rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží dálejen „kupní cena“.

V případě platby v hotovostiči v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů oduzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující nezaplatí cenu řádně a včasje prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě bezhotovostní platby jekupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilníhosymbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhraditkupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejménav případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzeníobjednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zbožíkupujícímu.

Případné slevy z ceny zbožíposkytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně platebprováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturuvystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímuspolečně se zbožím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupujícípovinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkolivzávad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalusvědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku odpřepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zbožísplňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaciohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající si vyhrazuje možnost změnyzpůsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednanéhozboží a omezením jednotlivých přepravních společností.

Aktuální možnosti způsobu dodání zbožíjsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

Aktuální náklady na dodání (poštovné)zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v „Poštovné a možnosti zaslání“,který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti nazvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno.

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupní smlouva sjednánaprostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. telefonicky nebo přesinternet) má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě14 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Aby byla dodrženalhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvypřed uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ododstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel.

Pro účely uplatnění práva na odstoupeníod smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy prokazatelněinformovat obchodní společnost CarTec Group, s.r.o., se sídlem Ostrava -Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, PSČ 702 00, IČ: 25913620, formoujednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvímprovozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující je oprávněnpoužít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jehopovinností.

V případě odstoupení od kupní smlouvynese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ododstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho nazákladě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímupřijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupujícísouhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvoliljiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávajícíkupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímunabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající v případě odstoupeníkupujícího od kupní smlouvy není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímudříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímuodeslal.

Vracené zboží musí splňovat následujícípodmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
 • zboží musí kupující zaslat v původním nebo jiném vhodném obalu a zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem).

V případě odstoupení kupujícího odkupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek a splnění uvedenýchpodmínek vrácení zboží, se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze zasnížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak,než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupujícíbere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno čičástečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhraduškody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněnjednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Doporučujeme v případě odstoupeníod smlouvy užít k tomu určený formluář, který je ke stažení v bodě 14. těchto obchodníchpodmínek. V tomto formluáři jsou také uvedeny veškeré bližší informace opostupu odstoupení. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zbožízasláné na dobírku nebude převzato.

Kupující berena vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d), e), h), i) zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jinéodstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího,jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy na dodávku zvukovénebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li kupující jejich původníobal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva z vad kupujícího a s tímspojené povinnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy(zejména ustanovením § 1916, § 2099, § 2165 a násl. občanského zákoníku).Způsob a postupy při reklamaci vady se řídí mimo jiné Reklamačním řádem.

Práva z vad dodaného zboží jekupující oprávněn uplatnit u prodávajícího v době 24 měsíců od převzetí.Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věcbyla vadná již při převzetí.

Nemá-li zboží při převzetí kupujícímvlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat idodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnusoučásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem kpovaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, mákupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebovýměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zbožířádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Vtakovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-likupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnujejí součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující máprávo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věcbez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, žeprodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravykupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímunenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebopokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právaz vad, či reklamovat zboží osobně v sídle prodávajícího CarTec Group,s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, PSČ 702 00, nebopísemně prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb rovněž na adrese prodávajícíhoCarTec Group, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A,PSČ 702 00, IČ: 25913620.

Při uplatňování práv z vadnéhoplnění, či při reklamaci zakoupeného zboží prodávající doporučuje podrobněpopsat vadu zboží, uvést číslo objednávky, identifikaci kupujícího, a spolus notifikací vady též prodávajícímu předat zboží za účelem posouzení vady.Zboží lze prodávajícímu předat buď osobně v jeho sídle (Ostrava - MoravskáOstrava, Vítkovická 3246/1A, PSČ 702 00), nebo jej zaslat na adresu prodávajícíhoCarTec Group, s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3246/1A, PSČ 702 00.Za účelem úspěšného uplatnění práv z vadného plnění kupujícím, resp. zaúčelem prokázání, že zboží bylo zakoupeno od prodávajícího, prodávajícídoporučuje při uplatňování těchto práv vždy doložit záruční list opatřenýpodpisem prodávajícího, či daňový doklad vystavený prodávajícím za zboží.

Prodávající nebo jím pověřený pracovníkrozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Dotéto lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či službypotřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí býtvyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatněníreklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

V případě, že k dodanému zboží nebyldodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícímvystavený a dodaný daňový doklad. Daňový doklad a případný záruční list jenutno předložit při uplatnění reklamace.

Případné reklamace budou vyřízeny vsouladu s "Reklamačním řádem" internetového obchodu http://www.bmw-lifestyle.cz/ dostupnýmke stažení v bodě 14., který je nedílnou součástí těchto obchodníchpodmínek.

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zbožízaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zbožízůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Kupující se zavazuje do okamžiku úplnéhozaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakékoliv právní jednání směřující knabytí vlastnického práva k předmětu objednávky třetí osobou případně jinakzboží zatížit právem třetí osoby. V případě porušení tohoto ustanovení jekupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutuve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvnípokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu ani právo na plněnídlužné kupní ceny.

10. DÁRKOVÉ POUKAZY

Kupujícímá možnost zakoupit dárkové poukazy na nákup zboží ve webovém rozhráníprodávajícího www.bmw-lifestyle.cz (dále jen „dárkovýpoukaz“).V takových případech kupující v objednávce dle bodu 3 obchodníchpodmínek uvede, že má zájem o dárkový poukaz, upřesní hodnotu dárkovéhopoukazu, tj. částku, do jejíž výše může být nákup zboží proveden (dále jen „hodnotadárkového poukazu“),zvolí si grafickou podobu dárkového poukazu a uvede, zda má zájem o zaslánídárkového poukazu v tištěné podobě poštou nebo elektronické podobě emailem(dále jen „forma dárkového poukazu“). Po objednání dárkového poukazu bude kupujícímuzaslána zálohová faktura znějící na částku ve výši hodnoty poukazu, po jejímžřádném uhrazení prodávající zašle kupujícímu aktivní dárkový poukaz spolus jednorázovým kódem na email uvedený v objednávce nebo poštouv tištěné podobě na adresu uvedenou v objednávace, a tov závislosti na zvolené formě dárkového poukazu. Dárkový poukaz máplatnost 12 měsíců ode dne jeho vystavení. Společně s dárkovým poukazem bude kupujícímuzaslán daňový doklad potvrzující uhrazení zálohové faktury.

Dárkový poukaz může být využit výhradně zaúčelem nákupu zboží na www.bmw-lifestyle.cz.Kupující v takovém případě učiní objednávku v souladu s těmitoobchodními podmínkami a v této objednávce v části týkající se platbyceny zboží uvede číslo jednorázového kódu z dárkového poukazu. Dárkovýmpoukazem lze platit pouze v eshopu  www.bmw-lifestyle.cz, nelze jej využít uplateb při osobním vyzvednutí zboží, při platbách na dobírku nebo jej uplatnitv jiných kamených obchodech či eschopech prodávajícího nebo jehodealerů. Po objednání zboží a vložení jedinečného kódu z dárkovéhopoukazu, bude z objednávky odečtena hodnota dárkového poukazu a zbývající částceny zboží musí být kupujícím uhrazena. Dárkový poukaz lze použít pouzev rámci jedné objednávky. Není možno hodnotu dárkového poukazu použít na více nákupů a hodnoturozdělit na více objednávek.  

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programovévybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů,fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupujícíse zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebotřetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programovévybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využíváníwebového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jinépostupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu.Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor právostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s  jehourčením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímuvázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e)občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávajícínenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob dowebové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejichurčením.

Provozovatel si vyhrazuje právo bezupozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

Obrázky na webové stránce mají pouzeinformativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, kterýje fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchtosvých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo,daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dálespolečně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracovánímosobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinnostíz kupní smlouvy a pro účely zasílání informací prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinensvé osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávceprovedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivěa že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změněve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícíhomůže prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osobdopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasukupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobuneurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podoběautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobníúdaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolnéposkytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, žesouhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k  prodávajícímuodvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval,že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, kteréje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporuse zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejichzpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci ozpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informacipředat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí větypožadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující souhlasí se zasíláním informacísouvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickouadresu kupujícího mimo jiné ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některýchslužbách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující má před odesláním objednávkymožnost vyjádřit souhlas/nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícímna elektronickou adresu kupujícího.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí těchto obchodníchpodmínek je Reklamační řád prodávajícího (Plné znění reklamačního řádu zde).

Prodávající má právo odmítnout zásilkyzaslané na dobírku.

Zboží, které bude doručeno na adresuprodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Prodávající neodpovídá za případnouškodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

Veškerý obsah na webovém rozhraníobchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerákorespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní stranědoručena písemně. Písemností se pro účely těchto obchodních podmínek a kupnísmlouvy rozumí zpráva zaslaná elektronickou poštou na adresu pošty uváděnoukupujícím nebo prodávajícím v těchto obchodních podmínkách (i bezzaručeného elektronického podpisu) nebo zaslaná doporučeně prostřednictvím provozovatelepoštovních služeb do sídla prodávajícího (dle volby odesílatele). Kupujícímuje doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelskémúčtu.

Pokud vztah související s užitím webovéstránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní(zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českýmprávem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecnězávazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodejizboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícíhonepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci svépůsobnosti příslušný živnostenský úřad.

Je-li některé ustanovení obchodníchpodmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatnýchustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvícepřibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutáplatnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodníchpodmínek vyžadují písemnou formu, pokud v nich není uvedeno něco jiného.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínekje archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresapro doručování CarTec Group, s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 70200 Ostrava –Moravská Ostrava, adresa elektronické pošty: lifestyle@bmwcartec.cz, telefon:+420 597 499 200.

Prodávající je oprávněn změnit Obchodnípodmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

14. FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

Formulář Odstoupení od kupní smlouvy -  ke stažení
Reklamační formulář - ke stažení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 8. 2015.

© 2015 - 2020 Graphic design studio | ARSY line, s.r.o.

Velikosti oblečení - dámské velikosti

Výška v cm155-160160-164164-168168-172172-176
Obvod hrudníku v cm78-8182-8586-8990-9394-97
Obvod pasu v cm63-6566-6970-7374-7778-81
Obvod boků v cm88-9192-9596-9899-101102-104
Mezinárodní označeníXSSMLXL

Velikosti oblečení - pánské velikosti

Výška v cm171-176174-179177-182180-184182-186
Obvod hrudníku v cm94-9798-101102-105106-109110-113
Obvod pasu v cm82-8586-8990-9495-99100-104
Obvod boků v cm98-101102-105106-109110-113114-117
Mezinárodní označeníSMLXLXXL

Velikosti moto oblečení - dámské velikosti

Normal3416880-8263-6688-9110678
 3616883-8667-7092-9510678
 3816887-9071-7496-9810678
 4016891-9475-7899-10110678
 4216895-9879-82102-10410677,5
 4416899-10283-86105-10710677,5
 46168103-10787-91108-11210677,5
Štíhlí7217683-8667-7092-9511182
 7617687-9071-7496-9811182
 8017691-9475-7899-10111181,5
 8417695-9879-82102-10411181,5
 8817699-10283-86105-10711174
Podsaditý1816083-8667-7092-9510174
 1916087-9071-7496-9810174
 2016091-9475-7899-10110173,5
 2116095-9879-82102-10410173,5
 2216099-10283-86105-10710173,5
Dámské velikostiVelikostVýška postavyHruďPasBokyBoční délka kalhotVnitřní délka kalhot

Velikosti moto oblečení - pánské velikosti

Normal46170-17290-9480-8397-1009878
 48173-17595-9884-87101-104100,579
 50176-17899-10288-91105-10810380
 52179-181103-10692-96109-112104,581
 54181-183107-11097-102113-11610682
 56183-185111-114103-107117-120107,583
 58185-187115-118108-111121-12410984
 60187-188119-122112-117125-128110,585
 62189-190123-126118-122129-13211286
 64191-192126-130123-126133-136113,587
 66193-194131-134127-130137-14011588
Štíhlí98182-18495-9884-87105-10811086
 102185-18799-10288-91109-112111,587
 106188-189103-10692-96113-11611388
 110190-191107-11097-102117-120114,589
 114192-193111-114103-107121-12411690
 118194-195115-118108-111125-128117,591
Podsaditý25170-17299-10293-96109-1129876
 26173-174103-10697-102113-11699,577
 27175-176107-110103-107117-12010178
 28177-178111-114108-111121-124102,579
 29179-180115-118112-117125-12810480
 30181-182119-122118-122129-132105,581
Pánské velikostiVelikostVýška postavyHruďPasBokyBoční délka kalhotVnitřní délka kalhot
Upozornění
Zavřít
Souhlas se zásláním obchodních sdělení

Přeji si od společnosti CarTecGroup dostávat obchodní sdělení emailem, poštou, telefonivky / SMS a prostřednictvím aplikace ve vozidle (je-li tato funkce podporovaná).

Souhlasím s tím, aby společnost CarTecGroup předávala mé osobní údaje společnosti BMW Vetriebs GmbH, organizační složka ČR a aby společnost BMW Vetriebs GmbH, organizační složka ČR zpracovávala a využívala mé osobní údaje a aby mě kontaktovala za účelem uvedeným výše. Společnost CarTecGroup může předat údaje zpracovateli, který na základě platné smlouvy poskytne marketingové plnění a osobní údaje použije pouze v nezbytném rozsahu.

Dále si přeji dostávat personalizované nabídky produktů a služeb BMW Vetriebs GmbH, organizační složka ČR, které byly společností BMW Vetriebs GmbH, organizační složka ČR indentifikovány na základě mých osobních preferencí a chování a také na základě využívání produktů a služeb.

Zavřít Odeslat