Obchodní podmínky a reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

CarTec Ostrava s.r.o.

se sídlem Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

identifikační číslo: 259 13 620

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27074

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.bmw-lifestyle.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti CarTec Ostrava s.r.o., se sídlem Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 259 13 620, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27074 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.bmw-lifestyle.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
  • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.bmw-lifestyle.cz a další související právní vztahy.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetové adrese https://www.bmw-lifestyle.cz Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Tyto obchodní podmínky, stejně jako Zásady ochrany osobních údajů, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
  • Zasláním objednávky (a následným uzavřením kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást každé objednávky a uzavřené smlouvy.
  • Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, označení, obchodních názvů, firemních log ani jiných práv vyplývajících z duševního vlastnictví k zakoupenému zboží prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, pokud není v konkrétním případě sjednáno výslovně jinak.

 

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „zákaznický účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznickému účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami ani není povinen k náhradě jakékoliv škody vzniklé kupujícímu zneužitím jeho zákaznického účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Při porušení této povinnosti nese kupující veškerou odpovědnost za jednání přes tento zákaznický účet.
  • Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, obchodních podmínek či jiných dokumentů, jež jsou součástí kupní smlouvy.
  • Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, pokud k tomu má důvod. Za takový důvod se považuje zejména, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se významným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo je zboží nedostupné a nelze jej dodat ani nahradit jiným modelem. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části případně je oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit s tím, že je povinen vrátit kupujícímu příslušné částky, které zaplatil. Prodávající je oprávněn v těchto případech učinit kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku se zbožím, které je schopen kupujícímu zajistit. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu; tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny zboží jsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v zákaznickém účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 • Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech nezbytných informací vyžadovaných v objednávkovém formuláři a dále potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující může zrušit objednávku pouze dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu případně je oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to zejména v případě, že kupující je osobou, která již dříve podstatným způsobem porušila kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo pokud prodávající zjistí zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu.
 • Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně prodávajícího v Ostravě;

 platební kartou při osobním odběru zboží v provozovně jiné společnosti ze skupiny CarTec (CarTec Olomouc s.r.o., CarTec Praha s.r.o., CarTec Brno s.r.o.);

 dobírkou v hotovosti při předání zboží;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 182448040/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 on-line platební kartou;

 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek (PPL výdejní boxy, Zásilkovna).

 • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, ledaže bude zaplacení zálohy mezi prodávajícím a kupujícím zvlášť dohodnuto. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 • V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující nezaplatí kupní cenu řádně a včas, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej kupujícímu spolu se zbožím.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
   • zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
   • zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a 
   • zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:
   • poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
   • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
   • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
  • Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 2 obchodních podmínek.
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení ZDE. Na webové stránce https://www.bmw-lifestyle.cz může kupující rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy ZDE nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení; využije-li kupující této možnosti, prodávajícímu obratem zašle potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího: lifestyle@bmwcartec.cz .
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou – v takovém případě jsou maximální náklady odhadované ve výši 2.500,00 Kč. Prodávající doporučuje při vrácení zboží zaslat zboží zpět doporučeně a pojištěné. Zboží zaslané zpět na dobírku nebude převzato.
  • Vracené zboží musí splňovat následující podmínky:

5.5.1.   zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení;

5.5.2. zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.);

5.5.3. zboží musí kupující zaslat v původním nebo jiném vhodném obalu a zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem).

 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 • Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 
 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  • Zboží bude kupujícímu doručeno zpravidla do 5-ti dnů od potvrzení objednávky, a to způsobem dle volby kupujícího, přičemž lze vybírat z následujících možností:

6.6.1. Osobní odběr v provozovně prodávajícího;

6.6.2. Osobní odběr v provozovně jiné společnosti ze skupiny CarTec (CarTec Olomouc s.r.o., CarTec Praha s.r.o., CarTec Brno s.r.o.);

6.6.3. Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;

6.6.4. Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, PPL, Zásilkovna.

 • Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky.
 • Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v těchto obchodních podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání.
 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a nepoškození zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky kupující zásilku od přepravce nepřevezme. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  • Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
   • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
   • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
   • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
   • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
   • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
   • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
   • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  • Ustanovení čl. 4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  • Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
  • Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
  • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
   • po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
   • po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
  • Ustanovení čl. 8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
  • Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 8.1 a čl. 7.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
  • Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí s tím, že v uvedené lhůtě musí být vada kupujícím u prodávajícího vytknuta. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Uplatnění reklamace může kupující provést on-line prostřednictvím webového rozhraní v sekci „Reklamace a vrácení zboží“. Pro uplatnění reklamace může kupující rovněž použít vzorový reklamační formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je ke stažení ZDE.
  • Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.
  • Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
  • Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
  • Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
   • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu,
   • se vada projeví opakovaně,
   • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
   • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
  • Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  • Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
  • S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Po marném uplynutí lhůty dle předchozího odstavce může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  • Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese sídla nebo provozovny (viz. čl. 11.4. obchodních podmínek), telefonicky na čísle +420 597 499 270 či elektronickou poštou na adrese lifestyle@bmwcartec.cz.
  • Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
  • Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

 

 1. DÁRKOVÉ POUKAZY (VOUCHERY)

8.1. V internetovém obchodu prodávajícího lze koupit též dárkový poukaz (dále jen „voucher“), který slouží k nákupu zboží od prodávajícího a od dále uvedených subjektů. Voucher lze použít za následujících podmínek.

8.2. Voucher lze použít výhradně k nákupu zboží:

 1. a) v internetovém obchodu prodávajícího;
 2. b) v provozovně prodávajícího;
 3. c) v provozovnách některé ze společností ze skupiny CarTec, a to: CarTec Olomouc s.r.o., CarTec Praha s.r.o., CarTec Brno, s.r.o.

8.3. Při použití voucheru k nákupu zboží dle čl. 8.2. písm. c) obchodních podmínek je ohledně koupeného zboží uzavřená samostatná kupní smlouva mezi kupujícím a vybranou společností, jejímž účastníkem již prodávající není, s tím, že právní vztahy z takové kupní smlouvy se těmito obchodními podmínkami již neřídí.

8.4. V případě nákupu zboží v internetovém obchodu prodávajícího se voucher použije zadáním unikátního kódu uvedeného na voucheru (dále jen „kód“) do pole „Mám slevový kód“. V případě nákupu zboží v kterékoliv provozovně prodávajícího se voucher použije sdělením kódu odpovědnému pracovníkovi prodávajícího. V případě nákupu zboží v provozovnách společností ze skupiny prodávajícího se voucher použije sdělením kódu odpovědnému pracovníkovi příslušné společnosti.

8.5. Při použití voucheru bude kupujícímu z ceny nákupu odečtena částka uvedená na přední straně voucheru.

8.6. Pro každý jednotlivý nákup lze použít libovolný počet voucherů.

8.7. Hodnotu voucheru je možné čerpat pouze jednorázovým nákupem, tzn. že je třeba voucher vyčerpat v celé výši a najednou.

8.8. Voucher není personalizován (není vystaven na konkrétní jméno) a je tedy přenosný, to znamená, že jej může uplatnit kterákoliv osoba, která postupem dle čl. 8.4. při nákupu zadá či sdělí kód.

8.9. Voucher nelze směnit za peníze, a to ani částečně.

8.9. Voucher je platný jeden rok o vystavení voucheru, není-li na voucheru uvedeno jinak. Uplynutím doby platnosti možnost použití voucheru zaniká.

8.10.Po použití voucheru k nákupu zboží se voucher stává neplatným zneplatněním jeho unikátního kódu.

8.11.V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy podle čl. 5 obchodních podmínek s nárokem na vrácení kupní ceny za zboží, k jehož nákupu byl použit voucher, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu (po odečtení ceny dopravy, je-li k tomu prodávající dle zákona oprávněn) prostřednictvím voucheru tak, že v rozsahu kupní ceny, na jejíž vrácení po odstoupení má kupující nárok, dojde k obnovení původního voucheru, který kupující použil k nákupu vráceného zboží s tím, že zůstává zachována původní doba platnosti tohoto původního voucheru; část kupní ceny převyšující hodnotu původního voucheru bude kupujícímu vrácena v penězích. V případě vzniku nároku kupujícího na vrácení kupní ceny (nebo její části) v důsledku oprávněné reklamace zboží, k jehož nákupu byl použit voucher, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu v penězích. 

8.12. V případě ztráty nevzniká kupujícímu nárok na náhradu voucheru.

8.13. Nákup dárkových poukazů jakožto i nákup zboží, k jehož úhradě byl použitý dárkový poukaz, se řídí těmito obchodními podmínkami (s výjimkou dle čl. 8.3. obchodních podmínek).

8.14. V internetovém obchodu prodávajícího lze koupit též voucher, který opravňuje jeho držitele k využití služeb poskytovaných prodávajícím nebo jinou společností ze skupiny CarTec (např. nájem motocyklu). Pro využití tohoto druhu voucheru je zapotřebí, se dostavit do provozovny prodávajícího nebo jiné společnosti ze skupiny CarTec, která vybranou službu poskytuje, předložit vucher a dohodnout konkrétní podmínky využití služby, jejíž poskytnutí je s voucherem spojeno. V ostatním se pro tento druh voucheru použijí podmínky dle čl. 8. obchodních podmínek, není-li to v rozporu s povahou tohoto druhu voucheru. 

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

9.3.   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

9.4.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5.   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6.   Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.8.   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

9.9.   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

9.10. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9.11. Prodávající si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

9.12. Obrázky na webové stránce mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webových stránkách prodávajícího https://www.bmw-lifestyle.cz.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Veškeré spory vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, jako i spory vzniklé v souvislosti s tím včetně sporů z titulku bezdůvodného obohacení projednávají a rozhodují soudy České republiky s tím, že místně příslušným je vždy obecný soud prodávajícího.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.4. Obchodní podmínky jsou umístěny na stránce https://www.bmw-lifestyle.cz, kde si tyto podmínky můžete uložit či vytisknout užitím obvyklých pokynů. Obchodní podmínky je možné stáhnout ve formátu PDF kliknutím na tento odkaz. Pro zobrazení tohoto souboru je nutné mít nainstalovaný Adobe Reader, který můžete stáhnout zdarma na adrese www.adobe.com/cz, nebo jiný prohlížeč souborů PDF. 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího

adresa sídla a provozovny: Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

tel.: +420 597 499 200

adresa další provozovny: Ruská 3018, 703 00 Ostrava-Vítkovice

telefon +420 597 499 270

adresa elektronické pošty: lifestyle@bmwcartec.cz

Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 6.1.2023.

Reklamační protokol ke stažení ZDE

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE

Obchodní podmínky ke stažení ZDE