Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti:

 

CarTec Ostrava s.r.o.

se sídlem Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ: 25913620

DIČ: CZ25913620

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 27074

(dále jen jako „prodávající“) č. účtu: 182448040/0300 ČSOB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)

upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“ nebo „spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.bmw-lifestyle.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu zakoupit zboží od prodávajícího jedná v rámci své podnikatelské činnosti a v takovém případě se nepoužijí.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://www.bmw-lifestyle.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Aktuální znění obchodních podmínek je zveřejněno na internetové adrese https://www.bmw-lifestyle.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky, stejně jako Zásady ochrany osobních údajů, jsou zobrazeny na webových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zasláním objednávky (a následným uzavřením kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi bez výhrad souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na webových stránkách prodávajícího. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást každé objednávky a uzavřené smlouvy.

Kupující si je vědom, že koupí zboží mu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, označení, obchodních názvů, firemních log ani jiných práv vyplývajících z duševního vlastnictví k zakoupenému zboží prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, pokud není v konkrétním případě sjednáno výslovně jinak.

 

 1. ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Kupující může provádět objednávání zboží bez nutnosti registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při objednávání zboží na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 

Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami ani není povinen k náhradě jakékoliv škody vzniklé kupujícímu zneužitím jeho zákaznického účtu. 

Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. V případě porušení této povinnosti nese kupující veškerou odpovědnost za jednání přes tento zákaznický účet.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, obchodních podmínek prodávajícího či jiných dokumentů, jež jsou součástí kupní smlouvy. 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 

 

 1. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Seznam zboží, jeho vystavení ani jiné související zveřejnění zboží není nabídkou k uzavření smlouvy, ale pouze výzvou k podání takovýchto nabídek kupujícím. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, pokud není uvedeno jinak.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží či jiné seznamy zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu nejsou závazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, pokud k tomu má důvod. Za takový důvod bude považováno zejména pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se významným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo je zboží nedostupné a nelze jej dodat ani nahradit jiným modelem. V takových případech si prodávající vyhrazuje právo na zrušení objednávky nebo její části případně je oprávněn od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit s tím, že je povinen vrátit kupujícímu příslušné částky, které zaplatil. Prodávající je rovněž oprávněn v těchto případech učinit kupujícímu na jeho elektronickou adresu pozměněnou nabídku se zbožím, které je schopen kupujícímu zajistit. Takto pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky.  

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží včetně jeho množství(objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kliknutím na uvedené tlačítko kupující jejich správnost potvrzuje. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech nezbytných informací vyžadovaných v objednávkovém formuláři a dále potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího. Tímto okamžikem dochází k uzavření kupní smlouvy.

Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.  

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. 

Kupující může objednávat zboží z nabídky prodávajícího těmito způsoby:

 1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě;
 2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

Zboží se považuje za dodané momentem převzetí zboží kupujícím. Tímto okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na zboží. 

Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího odeslání, tedy do doby potvrzení objednávky tlačítkem „Dokončit objednávku“.

Prodávající má mimo jiné právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv z důvodu:

 • zboží již není možné pro kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek,
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží,
 • byla chybně stanovena cena zboží

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu případně od již uzavřené kupní smlouvy odstoupit, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo pokud prodávající zjistí zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webovém rozhraní a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. 

Ceny uváděné ve webovém rozhraní obchodu se mohou průběžně měnit. Cena zboží zůstává v platnosti do doby její změny ve webovém rozhraní obchodu. Pro objednávku je platná cena zboží uvedená ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky (dále jen „cena zboží“) není-li v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách uvedeno něco jiného.

V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 182448040/0300 vedený u ČSOB a.s.
 • bezhotovostně platební kartou;
 • dobírkou v hotovosti při předání zboží;
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně prodávajícího;
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek nabízené prodávajícím.

Není-li uvedeno výslovně jinak, společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží, což je blíže upraveno v sekci webových stránek nazvané „Poštovné a možnosti zaslání “. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cena zboží navýšená o případné náklady spojené s dodáním zboží (dále jen „kupní cena“).

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že kupující nezaplatí cenu řádně a včas je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. U bezhotovostní platby není prodávající povinen dodat zboží kupujícímu, dokud mu nebude platba připsána na účet. 

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a dodá kupujícímu společně se zbožím případně mu ji zašle emailem nebo jiným způsobem umožní dálkový přístup k faktuře.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jiném jejím poškození nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Prodávající si vyhrazuje možnost změny způsobu doručení, zejména v závislosti na charakteru kupujícím objednaného zboží a omezením jednotlivých přepravních společností. Vícenáklady na doručení však nebudou kupujícímu účtovány.

Aktuální možnosti způsobu dodání zboží jsou zveřejněny ve webovém rozhraní obchodu.

Aktuální náklady na dodání (poštovné) zboží a možnosti způsobu platby jsou uvedeny v „Poštovné a možnosti zaslání“, který je k nalezení ve webovém rozhraní obchodu, a liší se v závislosti na zvoleném způsobu přepravy a formě platby. Balné není účtováno. Prodávající zabalí věc podle zvyklostí, pokud není s kupujícím ujednáno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží s ohledem na sjednanou výhradu vlastnického práva v čl. 9 těchto obchodních podmínek až po zaplacení celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. Prodávající tak neodpovídá za zkázu, poškození či ztrátu zboží, která je způsobená prodlením kupujícího s povinností zboží řádně převzít.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Je-li kupní smlouva sjednána se spotřebitelem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (např. telefonicky nebo přes internet) má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodů. Tato lhůta začne běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty. V odstoupení kupující uvede, že od kupní smlouvy odstupuje s uvedením čísla objednávky nebo smlouvy, data nákupu a případně také čísla účtu pro vrácení peněz.

Lhůta 14 dnů pro odstoupení od kupní smlouvy počíná běžet ode dne:

 1. převzetí zboží;
 2. převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí;
 3. převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy prokazatelně informovat prodávajícího, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem na emailovou adresu prodávajícího uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek). Kupující je oprávněn použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

V případě odstoupení od kupní smlouvy nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží zpět prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, a to na účet uvedený při odstoupení nebo stejným způsobem, jakým mu byly kupujícím uhrazeny. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vracené zboží musí splňovat následující podmínky:

 • zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
 • zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů atd.),
 • zboží musí kupující zaslat v původním nebo jiném vhodném obalu a zabalené tak, aby při jeho přepravě nedošlo k poškození či znehodnocení samotného zboží a jeho obalu (zejména aby nedošlo k jeho popsání, polepení či mechanickému poškození přepravcem).

V případě odstoupení kupujícího odkupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek a splnění uvedených podmínek vrácení zboží, se kupní smlouva od počátku ruší.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Pokud zboží nelze vrátit např. z důvodu jeho zničení nebo spotřebování, musí kupující poskytnout prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Nárok na úhradu vzniklé škody či protihodnoty je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Doporučujeme v případě odstoupení od smlouvy užít k tomu určený formulář, který je ke stažení v bodě 14. těchto obchodních podmínek. V tomto formuláři jsou také uvedeny veškeré bližší informace o postupu odstoupení. Zboží doporučujeme zaslat pojištěné a doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d), e), h), i) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy na dodávku zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, porušil-li kupující jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, jakož i v dalších případech výslovně upravených v § 1837 občanského zákoníku

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím. 

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Zejména je kupující povinen překontrolovat: 

 1. neporušenost obalu: Zboží před expedicí je řádně kontrolováno a veškeré spoje jsou přelepeny páskou prodejce nebo výrobce. V případě porušení této ochrany, zákazník zboží nepřebírá, s přepravcem sepíše protokol o důvodu nepřevzetí zboží a okamžitě se spojí s prodávajícím, který vzniklou situaci řeší.
 2. nepoškození zboží: Kupující má povinnost zkontrolovat povrchní poškození transportního obalu zboží. Pokud jeví zjevné známky poškození, společně s přepravcem zkontroluje bezprostředně obsah a případný rozsah poškození zásilky. Sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky a okamžitě se spojí s prodávajícím, který vzniklou situaci řeší. 

Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu a kupující dodržel pokyny v prvním bodu tohoto článku, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok kupujícího na poskytnutí řádného plnění prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Je také možné poskytnout přiměřenou slevu z ceny zboží. Volbu provede kupující. 

Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku po převzetí zboží, již není možné uznat. 

Nedodržením doporučeného postupu však kupujícímu nevzniká žádné omezení jeho zákonných práv jako je např. možnost uplatnit reklamaci vadně dodaného zboží. Nicméně při vyřizování této reklamace může prodávající kupujícímu prokázat, že zboží nebylo poškozeno přepravou a že bylo dodáno v souladu s kupní smlouvou. Kupující by tak ve vlastním zájmu měl dodané zboží zkontrolovat způsobem, který je výše uveden. 

Práva z vad kupujícího a s tím spojené povinnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1916, § 2099, § 2165 a násl. občanského zákoníku).

Práva z vad dodaného zboží je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího v době 24 měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Nemá-li zboží při převzetí kupujícím vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.  

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil. 

Záruku za jakost není možné uplatnit v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, jakož i při neodborném zacházení s ním zejména při: 

 1. používání zboží v podmínkách, které neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží. 
 2. záruka za jakost se též nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, při nadměrném zatěžování, při užívání pro jiné účely než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí (vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teplota, mráz atd.) závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku. 

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat: 

 1. výměnu za nové zboží, 
 2. opravu zboží, 
 3. přiměřenou slevu z kupní ceny,  
 4. odstoupení od smlouvy. 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.  

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.  

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. 

Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.  

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  

Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.  

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu. 

Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.  

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat. Volbu způsobu reklamace má kupující. 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

V případě, že k dodanému zboží nebyl dodán záruční list od výrobce, za záruční list se považuje prodávajícím vystavený a dodaný daňový doklad na toto zboží. Daňový doklad a případný záruční list je nutno předložit při uplatnění reklamace.

 

 1. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nejdříve zaplacením celé kupní ceny zboží. Až do úplného zaplacení kupní ceny zboží zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Kupující se zavazuje do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží neučinit jakékoliv právní jednání směřující k nabytí vlastnického práva k předmětu objednávky třetí osobou případně jinak zboží zatížit právem třetí osoby. V případě porušení tohoto ustanovení je kupující povinen na základě písemné výzvy uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny dodaného zboží. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu ani právo na plnění dlužné kupní ceny.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně všech textů, fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Prodávající si vyhrazuje právo bez upozornění měnit obsah, technické specifikace produktů a jejich ceny.

Obrázky na webové stránce mají pouze informativní charakter, zboží se může ve skutečnosti mírně lišit.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.  

Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.  

 

 1. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakým způsobem prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je uvedeno v sekci Zásady ochrany osobních údajů dostupné na webových stránkách prodávajícího https://www.bmw-lifestyle.cz. Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

 

 1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, Email: adr@coi.cz. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů (Plné znění zásad ochrany osobních údajů zde).

Prodávající má právo odmítnout zásilky zaslané na dobírku. Zboží, které bude doručeno na adresu prodávajícího bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Prodávající neodpovídá za případnou škodu vzniklou užitím uveřejněného obsahu.

Veškerý obsah na webovém rozhraní obchodu prodávajícího je chráněn autorským zákonem.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně. Písemností se pro účely těchto obchodních podmínek a kupní smlouvy rozumí zpráva zaslaná elektronickou poštou na adresu pošty uváděnou kupujícím nebo prodávajícím v těchto obchodních podmínkách (i bez zaručeného elektronického podpisu) nebo zaslaná doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do sídla prodávajícího (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím může kupující využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu, pokud v nich není uvedeno něco jiného.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího

adresa pro doručování:                 CarTec Ostrava s.r.o., Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

adresa elektronické pošty:          lifestyle@bmwcartec.cz

telefon:                                               +420 597 499 270

 

Prodávající je oprávněn změnit Obchodní podmínky. Prodávající je povinen zveřejnit jejich nové znění.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 1.10.2020.