Zásady ochrany osobních údajů

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTMI SKUPINY CARTEC GROUP

 

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

dokument, který právě čtete, obsahuje základní informace ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Vážíme si toho, že s námi své osobní údaje sdílíte a jsme odhodláni je v maximální možné míře chránit. Rovněž se snažíme být ve vztahu k vám co nejvíce transparentní, zejména ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie a České republiky, bylo toto informační memorandum připraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V tomto memorandu se vám snažíme informace podat co nejpřehledněji, proto jsme zvolili formu otázek a odpovědí, které bychom vám na ně poskytli. Informace se dozvíte v následujícím pořadí:

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů?
 3. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?
 4. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?
 5. Jak byly osobní údaje získány?
 6. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?
 7. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?
 8. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?
 9. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizaci?
 10. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?
 11. Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?
 12. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Toto informační memorandum předkládá základní informace, které jsme jako správce osobních údajů povinni poskytnout. Pokud by vás zajímaly detailní zásady zpracování osobních údajů, kterými se řídíme, naleznete je na internetových stránkách www.cartecgroup.com.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů, se nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cartecgroup.cz  nebo na telefonu +420 739 453 000. Ve všech případech nás lze kontaktovat na našich doručovacích adresách

CarTec Liberec s.r.o.,Obchodní 622, 460 01 Liberec 11

CarTec Olomouc s.r.o., Tovární 1297/1b, 779 00 Olomouc

CarTec Ostrava s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

CarTec Praha s.r.o., Průběžná 80, 100 00 Praha 10

CarTec Brno s.r.o., Tovární 1297/1b, 779 00, Olomouc - Hodolany

 

1.    Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů jsou společnosti:

CarTec Liberec, s.r.o.

se sídlem Liberec, Obchodní 622

IČ: 27343723

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25296

 

CarTec Olomouc s.r.o.

se sídlem Ostrava, Vítkovická 3246/1A

IČ: 01486489

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 55963

 

CarTec Ostrava s.r.o.

se sídlem Ostrava, Vítkovická 3246/1A

IČ: 259136203

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27074

 

CarTec Praha s.r.o.

se sídlem Praha 10, Průběžná 80, PSČ 100 00

IČ: 496 14 801

společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21094

 

CarTec Brno s.r.o.

se sídlem Tovární 1297/1b, 779 00, Olomouc - Hodolany

IČ: 084 68 141

společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79648

 

Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@cartecgroup.cz nebo na telefonu +420 739 453 000.

 

Zástupcem správce je Hana Jelínková.

 

2.    K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Správce zpracovává osobní údaje k:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi . Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem;
 2. marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich vašim potřebám, pro tento účel zpracování správce získává váš jednoznačný souhlas;
 3. ochraně svých oprávněných zájmů, kterým je např. evidence řidičů při zapůjčení náhradního vozů, popř. Demo jízdy.

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Ohledně poskytování osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od vás vyžadován souhlas. Pokud správci neudělíte souhlas ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by vám správce v důsledku toho odmítl poskytnout svůj výrobek či službu na základě smlouvy.

 

 1. Jaké jsou naše oprávněné zájmy?

Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, přímý marketing, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Více o vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů se dočtete v článku 11 tohoto informačního memoranda.

 

 1. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje a dále z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam vy sám/sama umístil/a.

 

 1. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

K zajištění vaší spokojenosti z řádného plnění závazku, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb správce a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, rodné číslo a identifikační číslo; Datum narození a rodné číslo zpracováváme pouze v případě, že s naší společností uzavřete smlouvu a tyto údaje nezbytné k jejímu plnění. Např. přihlášení vozu na dopravním inspektorátu.
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace o využívání produktů a služeb správce – jedná se o údaje o tom, jaké produkty jste u správce sjednané měli a jaké využíváte nyní, včetně nastavení produktů apod.;
 4. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů;
 5. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 6. geolokalizační informace - informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte;

 

 1. Jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů zákonné, když je nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění právní povinnosti správce, pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste nám udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vychází například ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy nebo ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

 

7.    Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, například správci daně, soudům, orgánům činným v trestním řízení nebo orgánům dohledu nad kapitálovým trhem a dále osobám, které se budou podílet na plnění smlouvy a bez jejichž součinnosti by nemohla být smlouva plněna, např. pojišťovny, leasingové společnosti apod. s ohledem na konkrétní podobu smluvního vztahu. Dále budeme předávat osobní údaje zpracovatelům z oblasti marketingu, s nimiž máme zpracovatelskou smlouvu.

Osobní údaje dále budeme předávat dalším třetím osobám jen v případě, že s tím budete řádně obeznámen/a a vyjádříte s tím souhlas.

Osobní údaje budeme předávat společnosti BMW Czech Republic s.r.o., IČ: 066 09 813, se sídlem Bucharova 2817/3, Stodůlky, 158 00 Praha 5, a jejím dceřiným společnostem, pokud k tomu udělíte výslovný souhlas.

 

8.    Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

9.    Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy. Některé osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou uchovávány déle, zpravidla 5 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti.

Osobní údaje, které jsou důležité pro uplatnění oprávněných zájmů správce budou uchovávány maximálně po dobu 6ti let od konce smluvního vztahu se správcem.

Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely budou uchovávány maximálně po dobu 3 let od jejich získání.

Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

 

10.  Jaká jsou vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce dělá vše pro to, aby zpracování vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Vám jsou garantována práva popsána v tomto článku, která můžete u správce uplatnit.

 

 1. Jak můžete svá práva uplatnit?

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu gdpr@cartecgroup.cz nebo zavoláním na telefonní číslo +420 739 453 000. Svá práva můžete uplatnit rovněž formou písemné žádosti zaslané na naší korespondenční adresy:

CarTec Liberec s.r.o.,Obchodní 622, 460 01 Liberec 11

CarTec Olomouc s.r.o., Tovární 1297/1b, 779 00 Olomouc

CarTec Ostrava s.r.o., Vítkovická 3246/1A, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

CarTec Praha s.r.o., Průběžná 80, 100 00 Praha 10

CarTec Brno s.r.o., Tovární 1297/1b, 779 00 Olomouc

 

Veškerá sdělení a vyjádření k vámi uplatněným právům poskytuje správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních vám správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude správce informovat.

 

 1. Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

 

 1. Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce vaše osobní údaje vymazal – anonymizoval. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

 1. Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

 

 1. Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

 

 1. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

 

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

 

 1. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

 

 1. Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to buď vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

21.  Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci v oblasti marketingových aktivit správce. Správce při tom používá následujících metod:

 1. analýza vašich aktivit na internetových stránkách správce;
 2. analýza na základě poskytnutých dat a minulých smluv.

 

V důsledku těchto aktivit správce bude vaše chování na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby vám byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které byste mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

 

Dokument vydán dne 3.5.2023

Platnost do 3.5.2033